top of page
"Princess Yvone"


Movement direction for stage.

Director Alon Tiran @ "The university Theater"- Tel Aviv University Department of Theater.

Photos by Tami Shaham

[ 2021 ]

הטקסט הגופני של איבון

"מערכות עצבים בנויות למען ביצוע פעולות [....] פעולות מכוונות לקראת מטרות." (Livingston' 1976)

 

במרכז המחזה "הנסיכה איבון" ניצבת דמות שותקת. נוכחותה המתמדת של דמות מרכזית שותקת במחזה, מהווה מגבר עוצמתי לממד הגופני והתנועתי במחזה כולו. דמות מרכזית המממשת את הווייתה במלואה אך ורק באמצעות הממד הגופני, מחייבת את כל שאר הדמויות להוות ולממש את עצמן בגופן באופן מוחלט ומלא גם הן על אף זמינותה של פעולת הדיבור.

התנועות אשר מבנות את הפעולות במטרה לממש מטרות, מתפקדות כטקסט.

הטקסט הגופני בונה שפה תנועתית המחויבת בפרמטרים של תחביר, "דיקציה", מקצב והטעמה המתקיימים כולם בממד התנועתי. עיצוב התנועה שואף לדיוק אשר יברא עולם נראה בעל קוהרנטיות מקסימאלית עבור הצופה.

 

בעולם המלכותי הנברא במחזה נמצא הממד הגופני-תנועתי תחת זכוכית מגדלת. לצד אחריות גדולה בעיצוב התנועה מתאפשרת בו זמנית החרות להפקיע את המחווה הגופנית מן ההיררכיה המסורתית המכפיפה אותה לטקסט המדובר בתיאטרון, ואלי גם מחוצה לו. בחיים.

 

רוני הלר, מעצבת תנועה

bottom of page